मीरा भजनमाला

16. प्राण अधार
…………………….

हरि मेरे जीवन प्राण अधार।
और आसरो नांही तुम बिन, तीनूं लोक मंझार।।
हरि मेरे जीवन प्राण अधार
आपबिना मोहि कछु न सुहावै निरख्यौ सब संसार।
हरि मेरे जीवन प्राण अधार
मीरा कहैं मैं दासि रावरी, दीज्यो मती बिसार।।
हरि मेरे जीवन प्राण अधार

Leave a Reply

Are you human? *